[vintage] Manifest pentru reînnoirea structurală a Facultății de Litere și reconsiderarea problemelor interne ale Universității (2006)

[vintage] Manifest pentru reînnoirea structurală a Facultății de Litere și reconsiderarea problemelor interne ale Universității (2006)

Scris de redacția de la acea vreme, manifestul deschidea numărul 3-6/2006 al revistei, un număr special dedicat stării Facultății de Litere, în particular, și a Universității, în general.

Facultate _de_Litere_Cluj
sursă imagine: http://lett.ubbcluj.ro

Titlul acestui text este, voit, totodată pretențios și ambiguu. Pe de o parte cuvântul ‘manifest’ este, retoric, prea puternic spre a denumi ceea ce, în fond, nu e decât o listă de propuneri raționale pentru îmbunătățirea stării de lucruri în instituția noastră; am folosit totuși acest termen spre a semnala că, în opinia noastră, situația actuală este una de criză profundă; rezolvarea sau măcar atenuarea acesteia necesită măsuri urgente, dacă nu chiar ‘disperate’.
Pe de altă parte, am lăsat, voit, neprecizate tocmai limitele ‘instituționale’ de valabilitate ale propunerilor noastre – fiindcă, deși gândite pornind de la problemele specifice ale Literelor clujene, am socotit că ele ar putea fi interesante pentru Universitatea românească în general. Textul însuși a fost realizat și publicat din dorința de a contrabalansa printr-un efort pozitiv, constructiv, tonul mai degrabă sumbru și criticist pe care l-a dobândit, pe măsură ce era realizat, acest număr ‘tematic’. Ținem, totuși, să nu lăsăm cititorilor noștri impresia că au de-a face, în cazul semnatarilor de mai jos, cu un grup de naivi ce speră, de aici înainte, într-o rezolvare dialogală, ‘lină’, amiabilă a problemelor serioase ce macină facultatea noastră (și nu doar pe ea). Suntem conștienți că nu e exclus ca propunerile noastre, pe care le socotim în ele însele echilibrate și rezonabile, să fie considerate a fi polemice, insidioase, dacă nu chiar revanșarde. E și firesc, atât cât una din sursele principale ale indigenței actuale a reprezentat-o lipsa oricărei deschideri spre consultare, dialog și alternativă procedurală din partea conducerii instituției. Cu toate acestea, recomandăm intervenția noastră tocmai sub acest titlu, al alternativei: ea reprezintă opoziția constructivă necesară oricărei abordări inteligente a problemelor.

1. Soluții manageriale

 • Impunerea, printr-o conduită coerentă a întregului personal al instituției (incluzând conducerea și folosind orice mijloace, până la greva unilaterală), a recunoașterii statutului dublei specializări și a finanțării corespunzătoare a acesteia de către stat.
 • Angajarea temporară, pe baza unui concurs de proiecte manageriale, a unor persoane/instituții cointeresate prin comision, care să asigure atragerea de fonduri către Facultate. Activitatea acestora se va desfășura sub supravegherea Consiliului profesoral, astfel încît prestigiul științific și didactic al instituției să nu fie lezat.
 • Asigurarea unei distincții cât mai nete, la nivelul atribuțiilor și al răspunderii, între conducerea managerială (administrație) și cea profesională (decan, consiliu profesoral etc.) a Facultății, dreptul de decizie ultim aparținând, în toate situațiile, acesteia din urmă.
 • Gestionarea tuturor fondurilor provenite din activități proprii (nu de la Minister), la nivelul facultăților, de către conducerea managerială a facultății respective și nu de către rectorat. Reintroducerea neîntârziată a examenului de admitere cu probe scrise, la toate specializările Facultății de Litere, însoțită de un demers publicitar care să atragă atenția asupra avantajelor calitative nete pe care acest demers le aduce în formarea grupelor de studenți.
 • Acceptarea ca principiu de politică managerială a faptului că dotarea laboratoarelor, bibliotecilor și asigurarea accesului la informații este mai importantă decât renovarea clădirii, dotarea cu mobilier etc.
 • Remunerarea tuturor activităților profesionale prestate de persoane de peste 65 de ani exclusiv în sistem plata cu ora; limitarea activităților didactice ale acestora la cursuri opționale (atribuite într-un sistem concurențial).

2. Soluții ale problemelor studențești

 • Reincluderea în structura consiliului profesoral a unui consiliu al studenților ales democratic și transparent, anual, prin scrutin organizat de facultate și care să aibă, în baza unui vot intern a 2/3 din numărul de membri, drept de veto asupra tuturor deciziilor instituției.
 • Introducerea și respectarea unui principiu al numărului maxim de studenți admiși pentru un curs, curs practic sau seminar – număr stabilit exclusiv conform specificului activităților de predare.
 • Asigurarea unei comunicări eficiente între secretariat și studenți, pe baza unui orar lărgit și a unui sistem de informații mai accesibil (inclusiv prin facilitarea accesului la informație prin mijloace electronice).
 • Realizarea unei evaluări semestriale a cadrelor didactice de către studenți și publicarea neîntârziată a acesteia pe internet, indiferent de opțiunea cadrului didactic. Creșterea ponderii acestui criteriu în calculul coeficientului de salarizare până la minimum 50%.
 • Stabilirea tuturor drepturilor studenților care țin de deciziile universității exclusiv pe baza mediilor anuale și nu pe criteriul distincției taxă/ buget sau ținând cont de proveniența geografică, etnică, națională.
 • Luarea deciziilor privind bursele de performanță la nivelul facultății și nu la cel al rectoratului.
 • Realizarea unui sistem intern de burse, cu fonduri provenite direct din taxele colectate de la studenții de pe locurile nebugetate. Aceste burse vor fi acordate de către comisii interne ale catedrelor care girează secțiile respective pe baza unor proiecte anuale de cercetare ale studenților. Proiectele vor trebui să se afle într-un nivel deja avansat de elaborare. Susținerea proiectelor va fi publică.
 • Obligativitatea respectării de către cadrele didactice a prevederilor actuale în legătură cu gradul de prezență facultativă la cursuri, seminarii și cursuri practice, cu asigurarea unei tendințe înspre facultativitatea generalizată a prezenței.

3. soluții pentru îmbunătățirea calității învățământului

 • Asigurarea posibilității ca, pe baza unei cereri făcute de minim 25 studenți dintr-un an și adresată unei catedre, să se introducă pentru anul următor un curs în regim facultativ pe o tematică aleasă de aceștia. Studenții pot recomanda cadrul didactic care va preda acest curs, însă decizia numirii acestuia aparține catedrei.
 • Stipularea prin regulament intern a obligativității, pentru toate cadrele didactice, de a face o declarație publică (pe internet) cu privire la toate disciplinele și toate facultățile la care predau
  într-un semestru.
 • Excluderea posibilității ca două cursuri opționale pentru același semestru/ aceeași specializare să poată fi susținute de același cadru didactic.
 • Excluderea posibilității ca un cadru didactic să aibă dreptul de a ține același curs sau seminar, la aceeași disciplină, mai mult de trei ani consecutiv – pentru evitarea monopolizării disciplinelor de către cadrele didactice și pentru evitarea comodității intelectuale. [ex: Profesorul X nu va putea ține același curs studenților de anul I în 2000, 2001, 2002 și 2003, dar nici același curs studenților de anul I și II în anul 2000.]
 • Interdicția, pentru fiecare cadru didactic, de a desfășura activități didactice (în regim obligatoriu sau opțional pentru studenți) la mai mult de patru discipline diferite semestrial.
 • Includerea în planul de învățământ, pentru fiecare semestru, a cel puțin 3 ore pe săptămână pentru un curs + seminar (2+1) care să poată fi propus de orice cadru didactic, pentru orice domeniu specific Literelor, și pentru care studentul să poată opta indiferent de specializările sale.
 • Pentru a limita numărul de cursuri paralele la începutul fiecărui semestru, o comisie științifică va selecta cele mai promițătoare propuneri. Pentru fiecare propunere, ofertantul va furniza o descriere sumară a conținutului, bibliografiei și obiectivelor didactice, alături de o listă de semnături ale studenților din anul precedent care ar opta pentru respectivul curs (în condițiile în care unui student îi va fi interzis să acorde mai mult de o astfel de preopțiune pentru fiecare semestru). În cazul în care propunerea va fi aceeași cu cea din anul precedent a respectivului cadru didactic, numărul studenților care au participat efectiv la curs în respectivul an va reprezenta primul criteriu de luat în considerare de către comisie. Nici un cadru didactic nu va avea dreptul să propună același curs vreme de mai mult de trei ani consecutiv.

4. soluții ale problemelor cadrelor didactice

 • Renunțarea oficială, printr-un act public al UBB, la clauza de fidelitate, care contravine legislației muncii, ca și principiilor elementare ale liberei opțiuni și autopromovări în domeniile profesionale – și care de altfel nu a fost nicicând negociată individual cu salariații Universității.
 • Eliberarea ‘caietului de sarcini’ al cadrelor didactice de ridicolele atribuții birocratice (și mai ales calculatorii) pe care acestea le au a îndeplini astăzi (autoevaluări, coeficienți etc.), prin
  direcționarea tuturor acestor activități, în măsura în care ele vor fi considerate necesare, spre personalul ‘contabil’; combaterea principială, susținută a ideii că evaluările numerice pot caracteriza performanța științifică și didactică într-o facultate cum e cea de Litere.
 • Renunțarea imediată la secretizarea ‘internă’ a veniturilor (prin personalizarea ‘fluturașilor’), în măsura în care UBB nu este o instituție privată, care să poarte o negociere separată cu fiecare dintre angajații săi privind salarizarea. Dimpotrivă, în condițiile în care veniturile provin în mare parte de la bugetul statului, iar repartizarea lor internă se face, prin opțiune individuală, de către șefii de catedră și decani, transparența în interiorul colectivelor, catedrelor și departamentelor devine necesară – ca și justificarea oficială și asumarea răspunderii, din partea factorilor de decizie, pentru diferențierile acordate.
 • Obligativitatea elaborării și publicării unei declarații, similară celei de avere a demnitarilor, privind veniturile anuale obținute din partea UBB de către toate persoanele ce dețin funcții de conducere în Universități – inclusiv de către personalul TESA. Această declarație publică va include salariile, plata cu ora, cumulul, premiile și orice altă formă de câștig ce implică instituția noastră și va oferi colegilor, ca și studenților, posibilitatea de a aprecia dacă distribuirea interioară a veniturilor este echitabilă.
 • Respectarea diferențierii între orele ‘fizice’ și cele ‘convenționale’ prestate de cadrele didactice și realizarea normării pe baza orelor convenționale.

5. probleme de specific disciplinar

 • Elaborarea și publicarea unui protest al corpului didactic al Facultății de Litere privitor la inadecvarea criteriilor CNCSIS pentru specificul științelor culturii, urmată de refuzul absolut și constant al instituției, inclusiv la nivel de conducere, de a pune la dispoziția organismelor ierarhic superioare orice evaluare bazată pe respectivele criterii, întru totul nereprezentative pentru sectorul nostru de activitate.

Redacția

Echinox

Echinox este revista de cultură a studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”. Apare din decembrie 1968.

Articole similare

Mircea Laslo – Ghidul gamerului începător

Our short examination round their factification for incamination of „publication”

Editorial polifonic 1-3/2010 (cinematografia autohtonă)

Vineri de la douã – şedinţã de redacţie